مجله موفقیت - دکتر اسماعیل سعدی پور: هوش هیجانی از آنجا مطرح شد که سوالی ذهن دانشمندان را به خود جلب کرد و آن اینکه چرا برخی آدم های باهوش، کارهای احم...

  • 1
  • 2